แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ

ศูนย์อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับ ภูมิภาค

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขณะนี้หมดเขตการรับสมัครครั้งที่ 2

คำชี้แจง: เงื่อนไขการสมัคร
1.ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้เพียง 1 ครั้ง (1 รุ่น เท่านั้น)
2.เป็นข้าราชการครูที่สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3.การรับสมัครจะเปิดรับสมัคร 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 รับตามโควตาที่แจ้งไว้ในระบบ
- ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560 โดยครั้งนี้ จะให้สิทธ์ผู้สมัครจากเขตอื่น สามารถสมัครลงในเขตที่มีผู้สมัครไม่ครบตามโควตาที่กำหนดไว้ได้

4.จำนวนรับสมัคร
ระดับประถมจำนวน 50 คน ต่อ 1 รุ่น
ระดับมัธยมจำนวน 25 คน ต่อ 1 รุ่น
5.หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าอบรม ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันอบรม กรุณาแจ้ง
นางพูนพิศมัย สิมโฮง ผู้จัดการศูนย์ฯ(ปฏิบัติหน้าที่ถึง 31 ธันวาคม) โทร 086-7131297
นางพัชนี จันทเดช ผู้จัดการศูนย์ฯ(คนใหม่) โทร 095-6628069
นายวิรัช พิมพา เลชนุการศูนย์ฯ โทร 081-3699902
หรือ retckkw@gmail.com